ابهتی که بختیاری داشت

نجفقلی خان فرزند حسینقلی خان ایلخانی و از سران ایلبختیاری است که درقیام علیه استبداد و برقراری مشروطیت خدمات شایانی کرده است . هنگامی که محمدعلی شاه با طرفداران مشروطیت به مخالفت برخاست ، مشروطه خواهاناصفهان درصدد برآمدند از ایل بختیاری کمک بگیرند. در این وقت بفرمان محمدعلی شاهصمصام السلطنه از حکومت بختیاری عزل شد و سردار ظفر بجای او منصوب گردید. مشروطهخواهان نامه ای به صمصام نوشته و از او استمداد کردند. صمصام از خوانین بختیاریدعوتی کرد و در شلمزار جلسه هائی تشکیل شد، سرانجام تصمیم گرفتند که علیه دولت قیامکنند. صمصام السلطنه به عموم کدخدایان و ریش سفیدان طوایف دستورداد که هر اندازهممکن است سوار و پیاده فراهم کنند. از طرفی پیوسته بین او و مرحوم حاجی آقانوراللّه اصفهانی مکاتبات برقرار بود و صمصام مرتباً اوضاع را گزارش می داد تا درموقع مناسب به اصفهان رو آورند و شهررا از تصرف اقبال الدوله حاکم محمدعلی شاه خارجسازند. روز نهم ذی حجه 1326 ه' . ق. بختیاریها وارد اصفهان شدند و دو روز پس از فتحاصفهان صمصام السلطنه با عده ای سوار و پیاده وارد شهر شد. چند روز پس از فتح اینشهر سه تن از فرستادگان محمدعلی شاه به اصفهان آمدند تا بهر ترتیبی که ممکن استصمصام السلطنه و ضرغام را به مراجعت به بختیاری وادارند، لیکن آزادیخواهان تهرانمطلع شده مجدالاسلام کرمانی را به اصفهان فرستادند تا اقدامات فرستادگان شاه راخنثی کند. محمدعلی شاه از قیام بختیاریها و دیگر مردم ایران هراسان شده ومجدداًفرمان انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی را صادر کرد، ولی مردم چون به وعده های اواطمینانی نداشتند، نپذیرفتند و بختیاریها از یک طرف و سپهدار از طرف دیگر برایگرفتن تهران روانه شدند. محمدعلی شاه مفخم و سردار جنگ و سردار ظفر را مامور ممانعتبختیاریان کرد، ولی اینان که از محمدعلی شاه دل خوشی نداشتندترتیب کار را چناندادند که آنها از یک طرف به اصفهان بروند و خوانین از راه دیگر به تهران حرکت کنند. نمایندگان روس و انگلیس در بین راه با صمصام و سرداراسعد مذاکره کردند که اگرخوانین برگردند، آنها ضمانت می کنند محمدعلی شاه رژیم مشروطه را برگرداند، ولیخوانین گفتند: درباریان فاسد مانع این کار خواهند شدو نمایندگان بی نتیجه برگشتند; پس از این ملاقات سردار و صمصام تلگرافی توسط وزیر مختار اطریش به عموم سفرای خارجهمخابره کردند که منظور بختیاریها استیفای حقوق حقه ملت ایران است و با نظم و آرامشوارد تهران خواهند شد. مقارن طلوع آفتاب روز اول رجب 1327 ه' . ق. قشون بختیاری ازدروازه یوسف آباد به تهران درآمد و بدون برخورد بمقاومت از خیابان شاه آباد واردبهارستان گردید. سپس تصادماتی بین مجاهدان و قوای دولتی روی داد. در این حال ،محمدعلی شاه ناچار شد به سفارت روس پناهنده گردد. پس از فتح تهران صمصام السلطنه رابه حکومت اصفهان فرستادند. بعدها صمصام به ریاست وزراء ایران نیز نائل گردید وکابینه وی در 19 رجب سال 1336 ه' . ق. / 11 ثور 1297 تشکیل شد و سپس از کار برکنارگشت و وثوقالدوله به ریاست وزراء رسید

/ 0 نظر / 12 بازدید